Glossaries

contingent asset

Dịch tiếng việt: Tài sản tiềm tàng

Một tài sản có thể phát sinh từ các sự kiện trong quá khứ và sự tồn tại của chúng sẽ chỉ được xác nhận bằng sự xuất hiện hoặc không của một hoặc nhiều sự kiện không chắc chắn trong tương lai, các sự kiện này không hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của đơn vị.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email