Glossaries

constructive obligation

Dịch tiếng việt: Nghĩa vụ liên đới

Một nghĩa vụ bắt nguồn từ hoạt động của một đơn vị trong đó:
(a) bởi một mô hình thực tiễn trong quá khứ, các chính sách được công bố hoặc một tuyên bố hiện tại đủ cụ thể, đơn vị đã chỉ ra cho các bên khác rằng họ sẽ chấp nhận một số trách nhiệm nhất định; và
(b) do đó, đơn vị đã tạo ra một dự kiến có hiệu lực với các bên khác rằng họ sẽ thực hiện các trách nhiệm đó.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email