Glossaries

consolidated financial statements

Dịch tiếng việt: Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính của một tập đoàn trong đó tài sản, công nợ, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí và lưu chuyển tiền tệ của công ty mẹ và các công ty con được trình bày như là một thực thể kinh tế duy nhất.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email