Glossaries

Closing rate

Dịch tiếng việt: Tỷ giá hối đoái cuối kỳ

Tỷ giá hối đoái giao ngay tại ngày cuối kỳ báo cáo.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email