Glossaries

close members of the family of a person

Dịch tiếng việt: Thành viên thân thiết trong gia đình của một cá nhân

Những thành viên gia đình dự kiến ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng bởi cá nhân đó trong giao dịch của họ với các đơn vị và bao gồm:
(a) Vợ/chồng và con hoặc đối tác trong gia đình;
(b) Con của vợ/chồng hoặc của đối tác trong gia đình;
(c) Người phụ thuộc của bản thân hoặc của vợ/chồng hoặc của đối tác trong gia đình;

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email