Glossaries

carrying amount

Dịch tiếng việt: Giá trị ghi sổ

Là giá trị mà tài sản được ghi nhận trên Báo cáo tình hình tài chính

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email