Glossaries

borrowing costs

Dịch tiếng việt: Chi phí đi vay

Lãi và các chi phí khác mà đơn vị phải chịu liên quan đến việc vay vốn

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email