Glossaries

biological transformation

Dịch tiếng việt: Biến đổi sinh học

Các quá trình tăng trưởng, suy thoái, sản xuất và sinh sản khiến tài sản sinh học bị biến đổi về số lượng và chất lượng.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email