Glossaries

bearer plant

Là cây trồng thỏa mãn: (a) được sử dụng trong sản xuất hoặc cung cấp nông sản (b) dự kiến cho sản phẩm nhiều hơn một kỳ; và (c) ít có khả năng được bán dưới dạng nông sản, trừ trường hợp thanh lí đột ngột.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email