Glossaries

associate

Dịch tiếng việt: công ty liên kết

Một đơn vị, qua đó nhà đầu tư có ảnh hưởng đáng kể

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email