Glossaries

amortisation (depreciation)

Dịch tiếng việt: phân bổ (khấu hao)

Phân bổ có hệ thống giá trị khấu hao của một tài sản trong khoảng thời gian sử dụng hữu ích

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email