Glossaries

actuarial present value of promised retirement benefits

Dịch tiếng việt: Giá trị hiện tại dựa trên thống kê số học của các khoản phúc lợi hưu trí cam kết

Giá trị hiện tại của các khoản thanh toán dự kiến của kế hoạch phúc lợi hưu trí cho các nhân viên hiện tại và trước đây, dựa trên đóng góp của nhân viên đó.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email