Glossaries

actuarial gains and losses

Dịch tiếng việt: Lãi và lỗ từ tính toán dựa trên xác suất thống kê

Các thay đổi về giá trị hiện tại của nghĩa vụ phúc lợi xác định phát sinh từ:
(a) các điều chỉnh theo thực tế (ảnh hưởng của chênh lệch giữa các giả định tính toán dựa trên xác suất thống kê từ trước và thực tế); và
(b) ảnh hưởng của thay đổi về các giả định tính toán dựa trên xác suất thống kê.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email