Glossaries

active market

Dịch tiếng việt: Thị trường năng động/Thị trường hoạt động

Một thị trường trong đó giao dịch của một tài sản hoặc khoản nợ diễn ra với tần suất và khối lượng đủ để cung cấp thông tin về giá cả trên cơ sở hoạt động liên tục.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email