Glossaries

acquirer

Dịch tiếng việt: Bên mua

Đơn vị có được quyền kiểm soát đối với bên bị mua.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email