Glossaries

12-month expected credit losses

Dịch tiếng việt: Tổn thất tín dụng dự kiến trong vòng 12 tháng

Phần tổn thất tín dụng dự kiến là kết quả từ những sự kiện không trả được nợ của một công cụ tài chính có thể xảy ra trong vòng 12 tháng sau ngày báo cáo.

View More GLOSSARY
Share with
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email